Ilmastotekoja

Transmeri-konsernin saavuttamat päästövähennykset 2019–2022

 

Transmeri-konserni on vähentänyt päästöjään 30 % vuodesta 2019 vuoteen 2022. Laskenta kattaa oman toiminnan sekä liikkumisen päästöt (scope 1, scope 2 ja scope 3:sta itse maksama tavaraliikenne, liikematkustus ja töihin matkustus eli kategoriat 4, 6 ja 7). Näiden yhteenlasketut päästöt vuonna 2022 olivat 4 136 tCO2e.

Samaan aikaan vuodesta 2019 vuoteen 2022 Transmeri-konsernin toiminta on laajentunut ja liikevaihto on kasvanut 29 %. Liikevaihtoon suhteutetut päästöt ovat vähentyneet huikeat 41 %.

Merkittävin päästöjen vähenemiseen vaikuttava tekijä on oman toimintamme energian käytöstä syntyvien päästöjen valtava tiputus. Päästöjen laskun on mahdollistanut useat toimet eri yhtiöissämme muun muassa siirtyminen uusiutuvan sähkön ja lämmityksen käyttämiseen Transmeri Logisticsin tuotantolaitoksessa Vantaalla sekä uusiutuvaan sähköön siirtyminen A/S Kaupmees & Ko:n toimipisteissä Virossa.

Tulemme jatkamaan koko konsernin ilmastotyötä tunnistamalla yhdessä seuraavia tapoja vähentää päästöjä konserniyhtiöissämme, parantamalla päästölaskennan laatua sekä kehittämällä päästölaskentaa niin, että se vastaa muuttuvan regulaation vaatimuksiin.

 

Sisältää oman toiminnan päästöt sekä arvoketjun päästöistä itse maksaman tavaraliikenteen, liikematkustuksen ja töihin matkustuksen. Vuoden 2022 päästöt laskettiin käyttäen raportointivuonna mitattuja tietoja, ja vuoden 2019 päästöt on uudelleen arvioitu elokuussa 2023. Päästölaskenta sekä uudelleen arvioidut vertailuvuoden päästöt on kolmannen osapuolen toimesta tarkastettu lokakuussa 2023.
*Scope 2 -päästöjen laskentatapana on markkinaperusteinen laskenta

 

Päästölaskennan ja uudelleen arvioinnin kuvaus

 

Konsernin päästölaskenta on aloitettu vuonna 2019, jolloin konserni myös asetti ilmastotavoitteensa ja joka toimii laskennan lähtövuotena. Päästölaskenta on saavuttanut täyden laajuuden valituissa päästökategorioissa sekä yhtiöissä vuonna 2022.

Transmeri-konsernin päästölaskenta kattaa oman toiminnan sekä liikkumisen päästöt (scope 1, scope 2 ja scope 3:sta päästökategoriat 4, 6 ja 7). Laskennan rajaus perustuu Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen, jossa laskennan painopisteinä ovat juuri suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt sekä henkilöliikkumisen päästöt

Jotta päästöjen kehitystä saadaan seurattua, vuoden 2019 päästöt on uudelleenarvioitu käyttäen liikevaihdon suhdetta, koska lähtövuodesta ei ole saatavilla täydessä laajuudessa dataa.

Kuvaus päästölaskennan alkuperäisestä sekä uudelleen arvioinnin jälkeisestä sisällöstä.

* Vuonna 2022 ajallaan arvioidut päästöt kattavat koko konsernin lukuun ottamatta paria muutaman hengen myyntiyhtiötä. Näin ollen lasketut päästöt antavat luotettavan ja laajuudeltaan oikean kuvan toiminnan ilmastovaikutuksista. Päästölaskenta tullaan kuitenkin laajentamaan myös näihin yhtiöihin vuoden 2023 aikana.

** Kaupmees-konserniin kuuluvien A/S Kaupmees & Ko:n sekä Tridens-alakonsernin päästöjä ei ole laskettu vuonna 2019.

*** Töihin matkustamisen vuoden 2019 päästöt on alun perin laskettu Oy Transmeri Group Abn, Banmark Oyn, Transmeri Logistics Oyn ja Transmeri Oyn osalta.

**** Laskennassa on käytetty töihin matkustamisen alkuperäisiä koko konsernin päästöjä, jotka olivat 259 tCO2e vuonna 2019 ja 462 tCO2e vuonna 2022.

 

Lisätietoja:

 

Taika Sipponen

Vastuullisuuspäällikkö

Oy Transmeri Group

taika.sipponen@transmeri.fi

 

Kimmo Koho

Tietohallinto- ja vastuullisuusjohtaja

Oy Transmeri Group

kimmo.koho@transmeri.fi

Takaisin ylös Takaisin ylös